Գաղտնիության քաղաքականություն

Eco.am > Գաղտնիության քաղաքականություն

Back To Homepage

Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարթակի/Հավելվածի Գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Սույն փաստաթղթում օգտագործվող բոլոր տերմիններն ունեն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված իմաստը: «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն անձնական տվյալ է համարվում որևէ ֆիզիկական անձի վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն բացահայտել տվյալ անձի ինքնությունը:Հարթակի/Հավելվածի կողմից անձնական տվյալները կարող են հավաքագրվել հետևյալ եղանակներով․-Երբ Հարթակում/Հավելվածում գրանցման ժամանակ Դուք նշում եք գրանցման համար անհրաժեշտ տվյալներ;– Հարթակ/Հավելված մուտք գործելու դեպքում մեզ հասանելի է դառնում Ձեր IP հասցեն;-Երբ Դուք մուտք եք գործում Հարթակ/Հավելված (այս դեպքում տեղեկատվությունը պահպանվում է «Cookies» բաժնում);-Լրացնում եք «Հետադարձ կապ» ձևը;-Բաժանորդագրվում եք նորություններին։Մենք օգտագործում ենք Ձեր տվյալները հետևյալ նպատակներով․-Հարթակի/Հավելվածի ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն տրամադրելու նպատակով;– Հարթակի/Հավելվածի աշխատանքի ուսումնասիրության, դրա բարելավման նպատակով,-Օգտագործողների պահանջներին համապատասխանող սպասարկման որակի ապահովման նպատակով;-Օգտատերերի հարցերին/հայտերին նշված կապի միջոցներով արձագանքելու նպատակով;-Նորությունների, առաջարկների, ծառայություններին համապատասխանող ծանուցումների ուղարկման նպատակով։Օգտագործողների անձնական ոչ հրապարակային տվյալները գտնվում են պաշտպանված ցանցերում և հասանելի են միայն մեր աշխատակիցներից սահմանափակ թվով անձանց, ովքեր նշված համակարգերի հասանելիության իրավունք ունեն և պարտավորված են պահպանել տեղեկատվության անվտանգությունը։Օգտագործողների անձնական տվյալները մշակվում են առանց ժամկետի սահմանափակման, ցանկացած օրինական եղանակով։Մեր կողմից հավաքագրված անձնական տվյալներից օգտվելու հնարավորություն կարող են տրամադրվել երրորդ անձանց «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով՝ գովազդային միջոցառումների իրականացման, վիճակագրական վերլուծությունների իրականացման, Հարթակի/Հավելվածի աշխատանքի բարելավման նպատակներով։Օգտատիրոջ անձնական տվյալները մեր կողմից կարող են փոխանցվել լիազորված պետական մարմիններին միայն օրենսդրությամբ հաստատված հիմքերի և ընթացակարգի համաձայն:Գաղտնիության քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում հարթակում հրապարակման պահից։Ընկերությունը իրավասու է փոփոխություններ իրականացնել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ առանց նախնական ծանուցման։ Փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում դրանց հարթակում հրապարակման պահից, նույն պահից նախորդ խմբագրությունը ճանաչվում է ուժը կորցրած։Ստորև ներկայացված են eco.am կայքից և առաքման ծառայությունից օգտվելու պայմանները:

Անձնական տվյալների դիտում և խմբագրում

Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքի՝ Դուք իրավունք ունեքդիտել և խմբագրել մեր կողմից հավաքագրված Ձեր անձնական տեղեկատվությունը:Դա իրականացնելու համար խնդրում ենք նամակով դիմել info@eco.amհասցեին:

Վաճառքի և առաքման պայմանները

Առաքումը կատարվում է հաճախորդի վերջնական պատվերից և կայքի կողմիցվճարումը ստանալուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Երևան քաղաքում,և 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում՝ մարզերում: Առաքման գումարի և հստակժամկետների մասին հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ դիմելովinfo@eco.am հասցեին:

Անձնական տվյալների գրանցման գործընթաց

Հաճախորդի անձնական տվյալները օգտագործվում են միայն համաձայնԸնդհանուր դրույթներ և պայմանների: Eco.am-ը հաճախորդի անձնականտվյալներ չի վաճառում,չի տրամադրում երրորդ անձի և չի հրապարակում դրանքկոմերցիոն նպատակով: Բացառությամբ ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,ինչպես նաև այն կողմերին, ովքեր ունեն ուղղակի ներգրավվածություն այսհամաձայնագրում, օրինակ՝ բանկերը, հաշվապահական ընկերությունները,իրավաբանական ծառայությունները և այլն:Անձնական տվյալների օգտագործումը մարքեթինգային նպատակներով Eco.am-ը իր գործընկերներին մարքեթինգային ծառայություններմատուցելիս կարող է օգտագործել իր ընթերցողների անձնական տվյալները և այդտվյալների հիման վրա իր և/կամ իր գործընկերների անունից իր հաճախորդներինտրամադրի բուկլետներ, ուղարկի էլեկտրրոնային կամ թղթային նամակներ, ուղարկի SMS-ներ, կատարի զանգեր, օգտագործի այլ հաղորդակցման միջոցներ: Նմանտեղեկատություն չստանալու համար հաճախորդը պետք է տեղեկացնի Eco.am-ին դրանցից հրաժարվելու մասին՝ ուղարկելով էլեկտրոնային նամակinfo@eco.am հասցեով:

Օնլայն վճարում

Անմիջապես կայքում օնլայն վճարում կատարելուց հետո Eco.am-ը հայտըփոխանցում է համապատասխան աշխատակցին: Օնլայն վճարումը ենթակա էվերադարձի 14 (տասնչորս) օրյա ժամկետում, միայն այն դեպքում, երբ սարքավորումըակտիվացված չէ, վնասված չէ ապրանքային տեսքը և այն գտնվում է գործարանայինվիճակում:Օնլայն Վճարման հետ կապված որևէ խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եքդիմել Eco.am` նամակ ուղարկելով info@eco.am:

Ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Եթե Ձեզ առաքված ապրանքը չի համապատասխանում կայքում ներկայացված նկարագրությանը, վնասված է կամ ունի այլ թերություն, Դուք կարող եք պահանջել թերի ապրանքի փոխարինում կամ լիարժեք վերադարձ:Յուրաքանչյուր ապրանքի արտաքին որակային համապատասխանությունը անհրաժեշտ է ստուգել առաքման պահին` առաքիչի ներկայությամբ, ստորագրելով առաքիչի ներկայացված առաքման անդորրագիրը: Այդ իսկ պատճառով, խնդրում ենք Ձեզ ուշադիր ստուգել առաքանին առաքիչի ներկայությամբ, և թերացումների դեպքում վերադարձն իրականացնել տեղում կամ պահանջել տվյալ ապրանքատեսակի փոխարինում նույն կամ նմանատիպ այլ ապրանքատեսակով:Eco.am-ը չի կրում պատասխանատվություն առաքիչի հեռանալուց հետո առաջացած խնդիրների համար, բացառությամբ այն առանձին դեպքերի, երբ ապրանքի թերացումը ֆունկցիոնալ է և հայտնաբերվել է օգտագործման ընթացքում: Տվյալ դեպքում, Դուք կարող եք իրականացնել փոխարինում կամ վերադարձ, ապրանքի առաքման պահից սկսած 7 օրերի ընթացքում, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքացուցակի և դեպքերի: Օգտագործման ընթացքում թերացում հայտնաբերելու դեպքում ապրանքի վերադարձը կամ փոխարինումը իրականացվում են բացառապես Eco.am -ի գրասենյակում և ՀԴՄ կտրոնի ու առաքման անդորրագրի առկայության դեպքում:Վնասված ապրանքի վերադարձի դեպքում, վերադարձվում է պատվերի գումարը ամբողջովին`առաքման արժեքը ներառյալ: Փոխարինման դեպքում, փոխարինող ապրանքի առաքումն իրականացվում է անվճար: Վերադարձի համար ոչ ենթակա ապրանքների համար Eco.am-ը, իր հայացողությամբ, կարող է վերանորոգել ապրանքը և վերացնել թերությունը, կամ փոխարինել այլ համարճեք մոդելով՝ պահպանելով ապրանքի արտաքին տեսքի պատշաճ լինելը և համապատասխանությունը ապրանքի նկարագրությանը։Առանձին դեպքերում, երբ Ձեր գնած ապրանքատեսակն ունի երաշխիքային սպասարկման ժամկետ, փոխարինումն ու վերադարձը իրականացվում են երաշխիքային կտրոնի վրա նշված երաշխիքային սպասարկման կետում և երաշխիքային պայմաններով:

Պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձ և փոխանակում

Կայքից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք, բացառությամբ ստորև նշված ապրանքատեսակների ցուցակից, կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրերի ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները: Վերադարձն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է վերադարձնել ապրանքը գրասենյակ հետևյալ փաստաթղթերով հանդերձ`

> ՀԴՄ կտրոն

> Պատվերի անդորրագիր

Պատշաճ որակի ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման դեպքում հաշվի է առնվում միայն ապրանքի արժեքը, առաքումը դիտարկվում է որպես առանձին մատուցված ծառայություն, որի համար վճարումն անպայման գանձվում է:Առանձին դեպքերում, երբ պատվերի համար գործող ակցիայի շրջանակներում առաքման գումարը զեղչվել է կամ ծառայությունը մատուցվել է անվճար,  վերադարձի պահին վերադարձվող գումարից գանձվում է առաքման գումարը ըստ տվյալ տարածաշրջանի համար գործող առաքման հիմնական դրույքի:

Հետևյալ ապրանքները վերադարձի ենթակա չեն`

> Ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են,

> Ապրանքներ տնային պայմաններում հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար (մետաղից, ռետինից, տեքստիլ և այլ նյութերից առողջարարության (կազդուրիչ) և հիգիենայի առարկաներ, բժշկական գործիքներ, սարքեր ու ապարատներ, տեսողության լինզաներ, երեխաների խնամքի առարկաներ), դեղորայք,

> Անձնական հիգիենայի առարկաներ (ատամի խոզանակներ, սանրեր, մազակալներ, բիգուդիներ, կեղծամներ, շինյոններ), բերանի խոռոչի հիգիենայի միջոցներ, այլ հիգիենայի միջոցներ,

> Պարֆյումերակոսմետիկական ապրանքներ,

> Բամբակյա, վուշե, մետաքսյա, բրդյա և սինթետիկ կտորներ, գործվածքի տիպի ոչ գործվածքային նյութերից ապրանքներ (ժապավեններ, երիզահանգույցներ, ժանյակներ և այլն), մալուխային արտադրանք (լարեր, քուղեր, մալուխներ և այլն), շինարարական և վերջնամշակման նյութեր (լինոլեում, թաղանթներ, գորգային ծածկեր և այլն) և մետրերով բաց թողնվող այլ ապրանքներ,

> Տրիկոտաժե սպիտակեղեն, գուլպեղենի արտադրանք,

> Պոլիմերային նյութերից ապրանքներ և նյութեր, որոնք շփվում են սննդամթերքին, այդ թվում` միանգամյա օգտագործման (ճաշի և խոհանոցային ամանեղեն ու պարագաներ, սննդամթերքի պահման և տեղափոխման համար տարողություններ ու փաթեթավորման նյութեր),

> Կենցաղային քիմիական ապրանքներ, պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ,

> Թանկարժեք մետաղներից ապրանքներ, թանկարժեք քարերով ապրանքներ, կիսաթանկարժեք և սինթետիկ քարերով ագուցված թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ապրանքներ, երեսակված թանկարժեք քարեր,

> Ավտոմեքենաներ ու մոտոհեծանվային ապրանքներ և դրանց կցորդները և համարակիր ագրեգատները, գյուղատնտեսական աշխատանքների համար նախատեսված փոքր մեխանիզացիայի շարժամիջոցներ, զբոսանավեր և կենցաղային նշանակության այլ ջրային սարգավորումներ,

> Փչովի կահույք, փչովի ապրանքներ և լողավազաններ (փչովի և հավաքովի),

> Կենցաղային նշանակության տեղնիկական սարքավորումներ (մետաղի մշակման և փայտի մշակման հաստոցներ), կենցաղային էլեկտրոտեխնիկական սարքեր և սարքավորումներ, կենցաղային էլեկտրոնիկա, հաշվիչ տեխնիկա, պատճենահանման տեխնիկա, ֆոտո և տեսախցիկներ, հեռախոսներ և ֆաքսիմիլային սարքավորումներ, էլեկտրոնային երաժշտական գործիքներ, էլեկտրոնային խաղալիքներ, կենցաղային գազի սարքավորումներ և սարքեր,

> Տպագրական ապրանքներ և նյութեր՝ գրքեր, բրոշյուրներ, ալբոմներ, քարտեզներ, նոթատետրեր, երաժշտական գրքեր և ալբոմներ, պլակատներ, օրացույցներ, բուկլետներ, ինչպես նաև նյութեր թվային կրիչների վրա,

>Կենդանիներ և բույսեր։

Դրամական փոխհատուցում

Որպես օրենք, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում գնորդի Eco.am ի անձնական հաշվի հաշվեկշռին։ Փոխհատուցումը իրականացվում է վերադարձվող ապրանքի Eco.am -ի գրասենյակ մուտք գործելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։Որոշ դեպքերում՝ գնորդի պահանջով կամ Eco.am-ում անձնական հաշվի բացակայության դեպքում, փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին՝> բանկային քարտի վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային քարտին,

> բանկային փոխանցման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն բանկային հաշվին,

> PayPal համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն PayPal հաշվին,

> iDram համակարգով վճարման դեպքում հետ է վերադարձվում նույն iDram հաշվին,

> վճարման թերմինալներով կամ կանխիկ եղանակով կատարված վճարումները հետ են վերադարձվում կանխիկ տեսքով։

Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է ոչ պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից լրացուցիչ պահումներ չեն կատարվի։Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից, բացի ապրանքի առաքման գործող սակագնից, կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝> բանկային քարտերի դեպքում՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը,

> PayPal համակարգի վճարման դեպքում՝ $0.30 (երեսուն ամերիկյան ցենտ)-ին համարժեք ՀՀ դրամ և 3.5% վճարված գումարից,

> Վճարային թերմինալների դեպքում՝ 3.5% վճարված գումարից։

Զամբյուղ Հեռացվեց հետ բերել
  • Զամբյուղում դեռևս չի ավելացվել ապրանքներ։